کانال تلگرام با روحانی تا ۱۴۰۰-آذربایجان شرقی
۱۸۱ نفر
۳۶ بازدید
علما و روحانیون

کانال تلگرام با روحانی تا ۱۴۰۰-آذربایجان شرقی

گسترده ترین شبکه کشوری دولت تدبیر و امیدبا ما همراه باشید از پایتخت گردشگری جهان اسلام در سال ۲۰۱۸بالا