کانال تلگرام به زمی به زم
۲۶.۸K نفر
۶۹ بازدید

کانال تلگرام به زمی به زم

کـانالی بـــــه‌زمی بـــــزمخـۆشـتریـن کـانالی طـنزی کـوردیجـوانتریـن پـۆستـی طـنز لیـره ببیـنهجـیاوازتـرین کـانال لـه بـۆاری طـنز و پیـکه‌نین Mمدیر کانال @bavankmii ادمین تبـلیغات: @Tab_Bazmi_Bazm


بالا