کانال تلگرام بیماری اعتیادچیست
۱.۹K نفر
۲۷ بازدید
پزشکی و طب

کانال تلگرام بیماری اعتیادچیست

متخصصان علوم رفتاری براین باورند که هررفتار یا اقدامی که یک فردباوجود.آسیب دیدن خودیاعزیزانش بیش از انداز و با وسواس انجام می دهد، اعتیاد.محسوب می شود اعتیاد،فقط مصرف ماده.مخدر نیست.اعتیاد.به سکساعتیاد.به پورخوریاعتیاد.به اینترنتT@Sardarmohamdbaghr



بالا