کانال تلگرام بٰٖٖٖٖٖٖٖٖٖٖٖٖٖٖٖٖٖٖغٖٖٖٖٖض شٖٖٖٖٖٖٖٖٖٖٖٖٖٖٖکسته
۴ نفر
۲۵ بازدید

کانال تلگرام بٰٖٖٖٖٖٖٖٖٖٖٖٖٖٖٖٖٖٖغٖٖٖٖٖض شٖٖٖٖٖٖٖٖٖٖٖٖٖٖٖکسته

╱◥████◣‌│田│▓ ∩ │◥███◣‌‌‌╱◥◣ ◥████◣田∩田│‌│╱◥█◣║∩∩∩ ║◥███◣we're a generation that eat breakfast for morning,Lunch for evening,and sadness for night.:)#ترجمه ما نسلى هستيم كه صبحا صبحونه ميخوريم،ظهرها نهار،و شبها غصه.!#Mادمــــین@Majid_180


بالا