کانال تلگرام چاوش
۲۲۱ نفر
۱۰ بازدید

کانال تلگرام چاوش

خویشاوندی تنها حاصل وابستگی های خونی نیست، رشته پیوندهای قلب و ادراك نيز وجود دارند.منتسكيو


بالا