کانال تلگرام چراغي روشن است...
۲.۸K نفر
۱۲ بازدید

کانال تلگرام چراغي روشن است...

در ستیز با تاریکی، تیغ کشیدن چاره نیست؛ چراغی باید افروخت!


بالا