کانال تلگرام مجتمع فوق تخصصی CNG️
۱.۹K نفر
۲۳ بازدید

کانال تلگرام مجتمع فوق تخصصی CNG️

آدرس شعب مجتمع؛مشهد: صدمتری_پل‌‍فجر_نبش‌بابانظر4بیرجند: نبش‌پاسداران36/1بندرعباس: سربالایی کمربندی_کوچه‌روبروی‌بانک‌ملتدرحال بررسی سایر...درگاه ارتباطی: @cngcobot‌‌‌.


بالا