کانال تلگرام ضد اسلام آمریکایی و تشیع انگلیسی
۲۵K نفر
۱۶۳ بازدید

کانال تلگرام ضد اسلام آمریکایی و تشیع انگلیسی

امام خامنه‌ای:آن تشیعی که از لندنبالا