کانال تلگرام دنگ فنگ (بختیاری)
۱.۵K نفر
۱۸ بازدید

کانال تلگرام دنگ فنگ (بختیاری)

بنه ای روزگاره، چطو دنگ ای درارهبنه چه دنگ فنگی، در آورده دوواره برای تماس با ما :@M1kia#رفتن_از_کانالایر نوابید خارجکیس امتحان کنین#Leave_channelبازم نوابی؟ پ قسمت نید بری اصلا کویه بری ز ایچو بهتر؟


بالا