کانال تلگرام اماًن از درد جدایًی
۴۰۹ نفر
۹ بازدید

کانال تلگرام اماًن از درد جدایًی

اَماَِن از دَردِ جُدایییهَ کاَنَاَلَپرَ اَزَّ مَتَنَ عَکسَآهَنَگ دَیسَ لَاَووویسَرَمَاَنَغَمَگینَاومدی لفت نده بزن رو بیصدا وجودت دل گرمیهادمین اصلی:@dardebdarmanبالا