کانال تلگرام دهکده متن
۱۱.۹K نفر
۱۷ بازدید

کانال تلگرام دهکده متن

در روی زمین به تکبر راه مرو که نمی توانی زمین را بشکافی و هرگز قامتت به بلندای کوهها نمی رسد. اسراء آیه ۳۷......................1-1-68749-61-3-2انتقاد و پیشنهاد و تبلیغ: (لطفا واسه تبادل پیام ندین)@ECHEMDI


بالا