کانال های تبادلی

@depakine
کانال تلگرام دْپْٰٕٖٔٓإٖٓکٍْٕٖٓٔیْٰٕٖٓنْٕ
۱۳۰ عضو
تاریخ انتشار: ۱۳۹۶/۱۱/۲۲
۳۲ بازدید
مشاهده کانال

کانال تلگرام دْپْٰٕٖٔٓإٖٓکٍْٕٖٓٔیْٰٕٖٓنْٕ

إٓرّٖإْمٌٕٓ بَٕـــٖٓـٔخًٍٔشْٕــّ تَٕــٓــٔـٕـَٖـــرّٕیْٕــًــٓـــنّٕ چَٕــٓـٖـًـٕنّٕل وُٕٖإْٖسٍّٕـــٌٕــٖه إٖٓنًٍٕــٕٓــلٕٓــٖـٌإْیٓـٍــٕٔـٰنْٕٓیّ‍ٓ‍ هٍٔــٖٓا

آیا این مطلب مفید بود؟

کانال خود را رایگان در گرام یاب ثبت کنید

ثبت می کنم!