کانال تلگرام کمپین حلقه آبی
۴۹۱ نفر
۱۱ بازدید

کانال تلگرام کمپین حلقه آبی

با افزایش دانش خود پیرامون دیابت خودتان را در برابر این بیماری و عوارض آن محافظت کنید. دکتر سعید باویبالا