کانال تلگرام Dr.ahmad mousavi
۱۸۹ نفر
۱۴ بازدید

کانال تلگرام Dr.ahmad mousavi

اقتصاددان وسخنران انگیزشی 'اولین سخنران نظریه ی بازیها درکسب وکار، اولین سخنران انگیزشی بارویکرد اقتصاد؛ سخنران مطرح در زمینه های مدیریت@Dr_ahmad_mousavi


بالا