کانال تلگرام عبادت و بصیرت و تقوا(*)
۱۳۲ نفر
۱۲ بازدید

کانال تلگرام عبادت و بصیرت و تقوا(*)

شامل دعاهای روزانهدعاهای بعد نمازهای واجبنمازهای مستحبی مناسبتیاعمال مناسبتی ماه هامسائل روز برای روشنگری در مسیر ولایت فقیهمدیر کانالبالا