کانال تلگرام مرکز پایش استراتژیک فروپاشی اقتصاد لیبرال
۳۶۹ نفر
۸ بازدید

کانال تلگرام مرکز پایش استراتژیک فروپاشی اقتصاد لیبرال

این مرکز آخرین تحولات بحران اقتصادی را بررسی می‌کند؛ بحرانی که از مبدأ خود یعنی آمریکا آغاز شده و به همانجا نیز بازگشته است. این بحران، تمدن پایان تاریخ را به پنجه فروپاشی سپرده است و ضربه را نیز به مهم‌ترین جای آن وارد می‌کند: اقتصاد.payesh.kadamaei.ir


بالا