کانال تلگرام خوب باشیم
۶۴۱ نفر
۱۷ بازدید

کانال تلگرام خوب باشیم

ستاد اکرام و محسنین یزد با حمایت و کمک خیرین، به امور یتیمان ،بیماران ،نیازمندان به تحصیل و... می پردازدتلفن181103536282500035362918000353628615009132584766


بالا