کانال تلگرام فلسفه در قالب شعر
۱.۳K نفر
۱۰ بازدید
ادبیات

کانال تلگرام فلسفه در قالب شعر

چیستی!؟ فرضیه پردازی با شعر،بررسیِ فلسفه فیلسوفان کهن ومعاصر و کتابهای شاخه فلسفه.من چیستم!؟مغزی بی جمجمه!؟ا


بالا