کانال تلگرام مرکزروانپزشکی
۴۰۱ نفر
۹ بازدید
پزشکی و طب

کانال تلگرام مرکزروانپزشکی

اولین وتنها مرکزجامع اعصاب وروان در استان قم که باهمت اساتید روانپزشکی و روانشناسی قم تشکیل شده استبالا