کانال تلگرام چالوس
۱۷K نفر
۶۹ بازدید

کانال تلگرام چالوس

ارسال تصاویر،اخبار،چالوس ومنطقه@chaluossپیشنهادات‌ @navayebinavaاخبار و سوژه های چالوس و منطقه و مشکلات روستاتون را ارسال کنید @chaluossتبلیغات @chaluos_Proselyteلینک شامدhttp://t.me/itdmcbot?start=chaluosبالا