کانال تلگرام حقیقت شیعه
۲۴.۳K نفر
۱۰۹ بازدید

کانال تلگرام حقیقت شیعه

بیان معارف‌واثبات حقانیت مذهب شیعه ازکتب اهل سنت‌وشیعه،پاسخ شبهه️کد شامد1-1-294473-61-4-1به عقایدشان ایرادوعقاید شیعه رااز کتب اهل سنت اثبات میکنیم،تاطرف مقابل ملزم شودوگرنه کتب شیعه پر از دلیل استادمین @aletahaa69کانال دیگر @basijiyanegomnam


بالا