کانال تلگرام تحلیل رفتار متقابل
۱۶.۵K نفر
۹۸ بازدید

کانال تلگرام تحلیل رفتار متقابل

روان شناسی تحلیلی بر پایه ی کودک والد بالغTransactional Analysisاین کانال با شناسه DearTAو با کد #شامد 1-1-2680-61-4-2 ثبت رسمی شده است.@DearTA_Adminبالا