کانال های تبادلی

@delt2odel
کانال تلگرام دڸ تۇ دڸ
۲۱۱ عضو
تاریخ انتشار: ۱۳۹۴/۱۲/۱۹
۲۶ بازدید
مشاهده کانال

کانال تلگرام دڸ تۇ دڸ

آخـــــرین فـــــردی کـــــه ,درســـــت قبـــــل از خـــــواب ,در مـــــوردش فکـــــر می کنیـــــد ...کســـــی اســـــت کـــــه ," قلــــب " شمـــــا بـــــه او تعلـــــق دارد .........!@DELt2oDEL_bot جهت ارتباط با ادمین

آیا این مطلب مفید بود؟

کانال خود را رایگان در گرام یاب ثبت کنید

ثبت می کنم!