کانال تلگرام آفتاب
۲۵۲ نفر
۸ بازدید

کانال تلگرام آفتاب

آ:آموزش دیدنف:فکرو باورهای مثبت را تقویت کردنت:تغییردادن رفتارهای بدآ:آرامش خاطر بدست آوردنب:بدست گرفتن سکان زندگیبالا