کانال تلگرام سوم  خداجونم شکرت
۳۷۹ نفر
۱۲ بازدید

کانال تلگرام سوم خداجونم شکرت

به نام خدا به یاב خدا برایخداکانال خداسامانه ساماندهی وزارت ارشاد به کد شامد -1-695895-61-4-1http://t.me/itdmcbot?start=jhmvdمرکزطراحیگیف واستیکرکانال تلگرام خداآیבیمدیرکانال@Alomanagerبالا