کانال تلگرام جورواجور
۲۷ نفر
۷۶ بازدید

کانال تلگرام جورواجور

اتفاقات خوب در زندگی، رابطه مستقیم با احساسات شما دارداحساس خوب=اتفاقات خوباحساس بد=اتفاقات بد فقط به زیبایی ها، خوبی و شادی ها توجه کنیدAdmin: @Jorvajor_admin.....Notifications and SoundsShared Media#LeaveChannel.......


بالا