کانال تلگرام خردمندان
۳۳۲ نفر
۲۹ بازدید

کانال تلگرام خردمندان

موفقیت در تغییر و تحول فردی، زندگی و کسب و کارشاد با روحیه و کار آفرین باشید.سایت ما www.kheradmandan.comهادی آقاجانلو مربی تحول فردی در زندگی و کسب وکار @hadiaghajanlo"این کانال بصورت رسمی در ساماندهی ثبت شده است "بالا