کانال تلگرام طنزکده اصفانیا
۵۶K نفر
۱۰۷ بازدید

کانال تلگرام طنزکده اصفانیا

شادی بطلب که حاصل عمر دمی استهر ذره ز خاک کیقبادی و جمی استاحوال جهان و اصل این عمر که هستخوابی و خیالی و فریبی و دمی استکد شامد کانال ثبت شده در سایت ساماندهی:1-1-295065-61-3-2 ارتباط با ادمین: @AloEsfahan تبلیغات: @ads_esfanyaبالا