کانال تلگرام انجمن علمی مدیریت
۲۳۸ نفر
۱۴ بازدید

کانال تلگرام انجمن علمی مدیریت

Telegram.me/moodiran انجمن علمی مدیریت دانشگاه سمنانارتباط برای پیشنهادت و انتقادات: @saeedzare2


بالا