کانال های تبادلی

@ghozaltabrizim
کانال تلگرام Ghozal Tabrizim
۲۷۳ عضو
تاریخ انتشار: ۱۳۹۵/۰۵/۲
۴۹ بازدید
مشاهده کانال

کانال تلگرام Ghozal Tabrizim

گوزل تبریزیم گوزل شعیرلرگوزل. ماهنیلارگوزل گولمجلرگوزل عکس بازیلمالارگوزل متنلرگوزل بایاتیلارگوزل. دیکمه لر@ghozalTabrizim ارتباط یولو _ chjchak40@ اذربایجان ادینا لفت ورمین#@

آیا این مطلب مفید بود؟

کانال خود را رایگان در گرام یاب ثبت کنید

ثبت می کنم!