کانال تلگرام مدیریت کاربردی
۳۳.۷K نفر
۵۹ بازدید

کانال تلگرام مدیریت کاربردی

گروه آموزش و مشاوره #ارشیا_دکامیآموزش مهارتهای کاربردی مدیریت عارضه یابی و بهینه سازی فرآیندهای سازمانیمشاوره، سازماندهی و جاری سازی فرهنگ سیستمی تربیت مدیران حرفه ای مدیر و نویسنده: @Arshiadادمین: @PaniTسایتWww.Dekami.com


بالا