کانال های تبادلی

@luxurylife_positive
کانال تلگرام نگرش مثبت
۴۰۰ عضو
تاریخ انتشار: ۱۳۹۵/۰۶/۱۷
۲۳ بازدید
مشاهده کانال

کانال تلگرام نگرش مثبت

@luxurylife_positiveJUST LUX PEOPLEadmin@LuxuryLife_positive_adminدنیای خودت رو خودت بساز یک ذهن منفیبه شما زندگی مثبت نمی دهدبراى رسیدن به جایى که تا به حال نرسیده ایباید از راهى بروی که تا به حال نرفته ای

آیا این مطلب مفید بود؟

کانال خود را رایگان در گرام یاب ثبت کنید

ثبت می کنم!