کانال تلگرام پردیس پاک(پایان کارتن خوابی)
۱۸۶ نفر
۱۲ بازدید

کانال تلگرام پردیس پاک(پایان کارتن خوابی)

تلفن روابط عمومی09036216633شماره کارت جهت واریز کمک ها6362141198509029بانک آیندهیوزر ادمین@pardispakپخش غذا میوه و لباس بین کارتن خواب هاچهارشنبه هر هفتهبالا