کانال تلگرام سرزمین تیزهوش ها
۲۷.۳K نفر
۵۴ بازدید

کانال تلگرام سرزمین تیزهوش ها

سرزمین تیزهوش ها، منابع آموزشی و یادگیری برای دبستان، متوسطه دوره اول و دومروابط عمومی : @iTizlandوب سایت : www.tizland.irتماس : 88996316 تهرانعضویت: tizland.ir/users/registerایمیل ما : info@tizland.comثبت ارشاد : http://tizland.ir/r/shamadبالا