کانال تلگرام متخصصین برق و ابزار دقیق کشور
۲۰K نفر
۱۱۱ بازدید

کانال تلگرام متخصصین برق و ابزار دقیق کشور

️️جامعه مجازی مدیران و متخصصان برق و ابزاردقیق کشور ثبت شده در سامانه شامدایمیل:irelec@chmail.irتبلیغ:@BARZINAشرایط تبلیغات:https://telegram.me/joinchat/A_4aNkBNPF7YJYGFypW1iAبالا