کانال تلگرام زیر گنبد کبود
۱۹۷ نفر
۲۰ بازدید

کانال تلگرام زیر گنبد کبود

زیر گنبد کبودشعرحکایت سخنان بزرگانمضامین عرفانیداستان های آموزندهاگر 1 سال ثمر کاری را خواستی گندم بکار،اگر 2 سال ثمر خواستی درخت بکاراما،اگر 100سال ثمر خواستی مردم را بیاموز«کنفسیوس»


بالا