کانال تلگرام خردنامه باستان
۴.۸K نفر
۹۵ بازدید

کانال تلگرام خردنامه باستان

به خشنودی اهورامزدااندیشه نیک،گفتارنیک،کردارنیک.اهورامزدا سرچشمه نیکی وسود و اهریمن سرچشمه بدی و زیان است.


بالا