کانال تلگرام عیاران
۹۹ نفر
۱۹ بازدید

کانال تلگرام عیاران

عیاران نام موسسه ای نیست، صفتی است برای شما که در مورد افراد بی بضاعت کمک میکنیدشماره کارت صدقات:6037-9971-9520-1174شماره کارت هدایا(سادات فقیر و امور فرهنگی):5022-2910-6056-3333بنام محمد صدارتادمین:@mohammadsedarat


بالا