کانال تلگرام موزیک ترکیه وآزربایجان
۹۱۱ نفر
۱۳ بازدید
موسیقی

کانال تلگرام موزیک ترکیه وآزربایجان

بو کانال دا سادجه آزربایجانن بوتون ماهنی لاری ، موغام لاری، بایاتلاری، گوزل شکیل لری سیزلراوچون پایلاشلر ووتاندلرتبادل : @Bayragim55 : ارتباط...تاریخ تأسیس کانال(95/2/11).......بیزی دوسلاریزا تانیدینبالا