کانال تلگرام به روشنی آفتاب
۱۲۳ نفر
۱۵ بازدید

کانال تلگرام به روشنی آفتاب

شاعر چه زیبا می‌گوید:فکل خیر في اتباع سلفجوکل شر في ابتداع من خلفیعنی:هرچه خیر و نیکی است درپیروی ازپیشینیان و سلف صالح حاصل می‌شود و هرآنچه شر و بدی است بر اثر پیروی از نوآوریها و بدعت‌هایی است که بعد از سلف ایجادکرده‌اند.مدیریت@BhrvshnyFtab


بالا