کانال های تبادلی

@Bhrvshny_Ftab
کانال تلگرام به روشنی آفتاب
۱۲۳ عضو
۳۳ بازدید
مشاهده کانال

کانال تلگرام به روشنی آفتاب

شاعر چه زیبا می‌گوید:فکل خیر في اتباع سلفجوکل شر في ابتداع من خلفیعنی:هرچه خیر و نیکی است درپیروی ازپیشینیان و سلف صالح حاصل می‌شود و هرآنچه شر و بدی است بر اثر پیروی از نوآوریها و بدعت‌هایی است که بعد از سلف ایجادکرده‌اند.مدیریت@BhrvshnyFtab

آیا این مطلب مفید بود؟

کانال خود را رایگان در گرام یاب ثبت کنید

ثبت می کنم!