کانال تلگرام مشاوران کار و کسب
۹۷ نفر
۱۸ بازدید
کسب و کار

کانال تلگرام مشاوران کار و کسب

مرکز تخصصی مشاوره کار و کسبوابسته به شرکت اندیشه مدیریت بازارگستران آتی ( A MBA )بالا