کانال های تبادلی

@Caspianiha
کانال تلگرام اﺳﻨﺎﺩ و اﻃﻼﻋﻴﻪﻫﺎ
۲ عضو
تاریخ انتشار: ۱۳۹۶/۱۱/۱۹
۲۴ بازدید
مشاهده کانال

کانال تلگرام اﺳﻨﺎﺩ و اﻃﻼﻋﻴﻪﻫﺎ

اﻧﺘﺸﺎﺭ اﻃﻼﻋﻴﻪﻫﺎﻱ ﻣﻬﻢ و ﺟﻤﻊﺁﻭﺭﻱ اﺳﻨﺎﺩ و ﻣﺪاﺭﻙ ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ ﻛﺎﺳﭙﻴﻦ ﺭا ﻭﻇﻴﻔﻪ ﺧﻮﺩ ﻣﻴﺪاﻧﻴﻢ.اﻣﻴﺪﻭاﺭﻳﻢ ﺑﺎ ﺗﺪﻭﻳﻦ اﻳﻦ اﺳﻨﺎﺩ ﻗﺪﻡ ﻛﻮﭼﻜﻲ ﺩﺭ ﺭاﻩ ﺭﺳﻴﺪﻥ ﺑﻪ ﻫﺪﻓﻤﺎﻥ ﺑﺮﺩاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻴﻢ.

آیا این مطلب مفید بود؟

کانال خود را رایگان در گرام یاب ثبت کنید

ثبت می کنم!