کانال تلگرام هیئت شطرنج دبیرستان شهید احمدی روشن
۴۴۷ نفر
۸۳ بازدید
شهدا ورزشی

کانال تلگرام هیئت شطرنج دبیرستان شهید احمدی روشن

تبلیغات:؟؟؟__________کانال تلگرام:telegram.me/ChessARوبسایت:ChessAR.tk(خارج از دسترس)ادمین:@findaria‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌


بالا