کانال تلگرام دانش رسانه
۲۹۶ نفر
۱۷ بازدید

کانال تلگرام دانش رسانه

روزنامه نگاری روابط عمومی فناوری های نوین ارتباطی مدیریت رسانه تبلیغات انتصابات، اخبار مرتبط حوزه رسانه و دانشگاه تاریخ رسانهبالا