کانال تلگرام درهای بهشت
۱.۴K نفر
۱۲ بازدید

کانال تلگرام درهای بهشت

خــدایــا وقــتـی خسـته از هـمه جــا وهـمه کـس بــتو پــناه میـاورم،تـنـها تــو هســتی کــه پـنـاهم مــیدهــی ای تنـهـا پنـــاه بـی پنــاهـان پنــاهم بــاش ویــارم بــاش جـهان تــاریکی مـحـض هـسـت میتــرسم کــنارم بــاش


بالا