کانال تلگرام شبکه استراتژیست
۶۹.۶K نفر
۶۸ بازدید

کانال تلگرام شبکه استراتژیست

دکتر مجتبی لشکربلوکیمدرس دانشگاه صنعتی شریفکنشگر اقتصادی و اجتماعییک شهروندوبسایتLashkarbolouki.comکانال هفته ای دوبار روزآمد میشودوتبادل بادیگر کانالها توسط مدیرتبادلات@MM_135 http://t.me/itdmcbot?start=dr_lashkarboloukiبالا