کانال تلگرام سوادنامه
۱.۳K نفر
۱۰ بازدید

کانال تلگرام سوادنامه

#سقراط می گوید:من نمی توانم چیزی به دیگران بیاموزم؛ فقط می توانم وادارشان کنم که بیندیشند !نیاز به کلمه داریم .....نیاز به کلمات @Savad_nameh


بالا