گروه تلگرام کاساندان و کــورش بـزرگ
۴۰۲۸ نفر
۲۸۳ بار
مشاهده گروه

گروه تلگرام کاساندان و کــورش بـزرگ

قانون مطلق گروه:ادب. شخصیت.احترام.شعور. گروه کاملا قانونمندومنظم میباشد .ساعات مطالب ساعات چت با ۵ سال فعالیت مفید در فضای مجازی