گروه تلگرام انقلابیون دزفول
۵۳۸ نفر
۱۲۷ بار
مشاهده گروه

گروه تلگرام انقلابیون دزفول

گروه انقلابیون دزفول با هدف ایجاد محیطی برای تبادل نظرات و ارائه مطالب انقلابی میان نیروهای مذهبی و انقلابی دزفول ایجاد شده است.